சொற்கள் கொட்டிவிடும் என்று மௌனமா
சொற்களே இல்லை என்பதால் மெளனமா
மற்றவர்களைப் படிப்பதற்காய் மெளனமா
மற்றவர்களைப் படித்ததால் மெளனமா
பேசுவதைக் கேட்பதற்காய் மௌனமா
பேசவே கூடாதென்பதற்காய் மௌனமா
சாந்தி பெறுவதற்கான மௌனமா
சாந்தி பெற்றதால் மௌனமா
புலன்களை அடக்கும் மௌனமா
புலன்கள் அடங்கியதால் மௌனமா
வாழவே புரிந்ததால் மௌனமா
வாழவே புரியவேண்டுமென்கின்ற மௌனமா
கற்றதால் வந்த மௌனமா
கற்கவேண்டும் என்பதால் மௌனமா
மனச்சாட்சியில் பிறக்கும் மௌனமா
மனச்சாட்சியே நீ மௌனமா
மௌனமே நீ கனகமா
உன்னணைப்பில் உரிமையும் தொலையுமா?