எத்தனையோ இசங்கள் ஐயா உலகிலே
அத்தனையும் சவங்கள் ஐயா நடப்பிலே
சித்திரமாய் வசனங்கள் அங்கே சிலேகிக்கும்
சீள்வடியும் தனிமனித அராஐகமே ஒழிந்திருக்கும்
இத்தனையும் பல முகங்கள் கொண்டிருக்கும்
எத்தனையோ குறுக்கெழுத்தாய் திரிந்து வரும்
நடமுறையில் வென்ற இசம் ஏதுமுண்டோ
நானதற்குத் தாழ்பணிய சித்தம் கொண்டேன்.