ஊனும் எலும்பும் உள்ளிருக்கும் நரம்பும்
நாறிப் போய்விடும் நாம்மூச்சு நிண்டிடவே
ஆணவத்தில் ஆடுவார் அதர்மத்தோடு வதைப்பார்
வாழையடி வாழையாய் வாழ்ந்திருக்கும் கனவுடன்

யாதுமே பொய்யென நாழியில் மாறிடும்
மெய்யினை உணர்ந்தவன் ஞானியாய் பிரசவிக்க
அறிவிலி ஆடுவான் அடங்காது திமிறுவான்
முடிவிலே யாதுமே பூச்சியம் ஆகுவான்

மனிதரை வதைக்கின்ற மனிதனும் மனிதனா
புனிதங்கள் செய்தாலும் மனிதத்தின் முகவரா
மனதிலே விலங்காக நோய்களில் அழுந்துவர்
மனிதனை வதைப்பதில் மகிழ்வினைக் கொள்ளுவார்

அழகு பொயுரைத்து கருத்தினை மாற்றுவர்
ஆயினும் குரூரங்கள் மரித்தாலும் பேசுமே
மகான்களைப் படிக்கிறார் மனிதத்தை இழக்கிறார்
மனிதனின் மறுபக்கம் விலங்கென காட்டுறார்