இன்றைய சக்கரவர்த்திகள்
நாளைய கைதிகள்
இன்றைய கைதிகள்
நாளைய சக்கரவத்திகள்

இன்றைய செல்வந்தன்
நாளைய ஏழை
இன்றைய ஏழை
நாளைய செல்வந்தன்

இன்றைய முதலாளி
நாளைய கூலிக்காறன்
இன்றைய கூலிக்காறன்
நாளைய முதலாளி

இன்றைய பலசாலி
நாளைய கோளை
இன்றைய கோளை
நாளைய பலசாலி

இன்றைய வன்முறையாளன்
நாளைய அகிம்சாவாதி
இன்றைய அகிம்சாவாதி
நாளைய வன்முறையாளன்

இன்றைய புயல்
நாளைய தென்றல்
இன்றைய தென்றல்
நாளைய புயல்

இன்றைய வெண்முகில்
நாளைய கருமுகில்
இன்றைய கருமுகில்
நாளைய வெண்முகில்

இன்றைய பதுமை
நாளைய பிடாரி
இன்றைய பிடாரி
நாளைய பதுமை

என்றும் மாறும்
இந்த உலகில்
எத்தனை மமதை
ஏன்னிந்தச் சிறுமை?