துருவத் துளிகள் 2009 – கவிதைத்தொகுதி

துருவத் துளிகள் 2009 – கவிதைத்தொகுதி

குமுறலும் கொஞ்சலும்
ஏக்கமும் சோகமுமாக
துலைந்து போன
மனிதர்களின் சிதைந்து போன
முகங்களை காட்டும் முயற்சி…

என்று ஆசிரியர் கூறும் ஒரு சிறிய கவிதைத் தொகுதி.