இ.தியாகலிங்கத்தின் நான்கு குறுநாவல்கள் அடங்கிய தொகுதி

இ.தியாகலிங்கத்தின் நான்கு குறுநாவல்கள் அடங்கிய தொகுதி

இந்த குறுநாவல் தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள குறுநாவல்களில் முக்கியமானது வரம் எனப்படும் குறுநாவல்.  அது கருணைக்கொலை பற்றி பேசுகிறது.  கொலை என்பதும் வரம் என்பதும் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்தது. மனிதம் என்பது?
அதைவிட ஐரோப்பியர்களைமட்டுமல்ல
ஐரோப்பாவில் பிறந்த எங்கள் பிள்ளைகளையும்,
எங்களையும் பாதிக்கும் விடயங்கள் பற்றி
இந்தக்குறுநாவல் பேசுகிறது.