ஒரு துளி நிழல் என்கின்ற எனது புதிய நாவல் சென்னை புத்தகக்கண்காட்சியில் கடைஎண் 628 இல் கிடைக்கும். இயலும் என்றால் வாசித்து உங்கள் கருத்தை அறியத்தாருங்கள்.

ஒரு துளி நிழல்