Communism-520x245————————————————————————————

கொமினிசம் பேசுறாங்க…
மார்க்சிசம் பேசுறாங்க…
சோசலிசம் பேசுறாங்க…
விட்னாமில இருந்து இல்லைங்க…
சீனாவில இருந்து இல்லைங்க…
இரசியாவில இருந்து இல்லைங்க…
நாட்டில இருந்தும் இல்லையிங்க…
நாட்டைவிட்டு ஓடிவந்து…
நல்ல முதலாழிகளின்ர நடுக்கோட்டையில
பாதுகாப்பாக் குந்தி இருந்துகொண்டு…
இரு முகத்தில் ஒரு முகமாகக்
கொமினிசம் பேசுறாங்க…
மார்க்சிசம் பேசுறாங்க…
சோசலிசம் பேசுறாங்க…