சர்வ உரூபிகரம்

சர்வ உரூபிகரம் – எல்லாம் உருவமெடுக்கை எல்லா உருவமும் எடுத்தவர்கள் என்கின்ற பொருள்படக் கொடுக்கப்பட்டது. http://www.lulu.com/shop/thiagalingam-ratnam/sarva-uruupiharam/paperback/product-22680961.html என்னுரை ஈழப்போராட்டம் தமிழரின் இருப்பை ஈழத்தில் வலுவேற்றவில்லை என்பது எனது தாழ்மையான எண்ணம்….

Rate this:

Read more